Samen werken

Om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het onderwijs is DUO actief aanwezig op een groot aantal – landelijke en lokale – bijeenkomsten, in veel gevallen ook als organisator of initiator. Deze bijeenkomsten zijn uiteenlopend in aard en onderwerp, maar het doel is steeds hetzelfde: kennisdeling, leren van elkaar, en de samenwerking tussen verschillende organisaties te verstevigen. Hieronder een selectie uit een jaar van beurzen, conferenties, congressen en markten.

De bril van de gebruiker

DUO was aanwezig op het festival ‘De gebruiker centraal’, een overheidsbreed samenwerkingsverband om de overheid gebruiksvriendelijker te maken op online gebied. Tijdens workshops, presentaties, demonstraties en discussie stond de vraag centraal hoe verschillende overheidsorganisaties meer één lijn kunnen trekken op het gebied van online dienstverlening.


HOLink

Voor ongeveer zeshonderd deelnemers organiseerden Studielink en DUO HOlink, een landelijk congres over (beleids-)ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Onder het motto ‘soepel op reis door het hoger onderwijs’ onderzochten de deelnemers hoe ze studie-informatie beter kunnen laten aansluiten bij de wereld van studenten, daarbij rekening houdend met ontwikkelingen in wet- en regelgeving, internationalisering, logistiek en technologie. De conferentie is ook een belangrijke ontmoetingsplek voor instellingen en leveranciers van ict-diensten.


Mbo-congres

Dit congres is een jaarlijks terugkerend evenement dat DUO samen met ketenpartners organiseert. Het doel is de relatie met het mbo-veld te versterken en instellingen te informeren over actuele ontwikkelingen en aanstaande wetswijzigingen. Er waren ongeveer tweehonderd deelnemers.


CvTE informatiemarkt

Voor drie organisaties die samenwerken in de examenketen – het College voor Toetsen en Examens, Cito en DUO – organiseerde de laatste een informatiemarkt waar zo’n tachtig helpdeskmedewerkers, toetsmakers, ict’ers en andere betrokkenen elkaars werk leerden kennen.


Onderzoek naar onderwijs

Al ruim veertig jaar treffen onderwijsonderzoekers elkaar tijdens de Onderwijsdagen, een initiatief van de Vereniging voor onderwijsresearch (VOR) en het Vlaams Forum voor onderwijsonderzoek (VFO). In 2018 bespraken onderzoekers nieuwe ontwikkelingen en methodieken op de Nijmeegse Radbouduniversiteit.

DUO organiseerde er een symposium over schooladviezen en de relatie tussen prestaties in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs; over de relatie tussen kernvakken in het voortgezet onderwijs en het succes in het vervolgonderwijs; en over de invloed van groepsgrootte in het basisonderwijs op leerprestaties.

Internationale studenten beter begeleiden

In Nederland hebben 75 hogescholen en universiteiten – zowel door de overheid bekostigd als particulier – de Gedragscode Hoger Onderwijs ondertekend. Hiermee garanderen zij voor internationale studenten de kwaliteit van hun onderwijs en informatievoorziening aan deze studenten. DUO is registerbeheerder voor de instellingen en voert het secretariaat van de onafhankelijke toezichtcommissie.

Samen met het Nuffic en een netwerk van studentendecanen organiseerde DUO een seminar voor ongeveer honderd belanghebbenden van onderwijsinstellingen, organisaties voor internationale studenten en overheidspartijen. De aanwezigen deelden ervaringen en bespraken onder meer knelpunten op het gebied van toelatingscriteria, studievoortgang, de begeleiding van internationale studenten, en tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving.


Hackathons

Een hackathon is een wedstrijd tussen teams die in korte tijd een praktisch ict-vraagstuk moeten oplossen, met behulp van innovatieve toepassingen. Het afgelopen jaar deden medewerkers van DUO tweemaal mee aan een hackathon.

In Groningen vond, vier dagen en drie nachten lang, de grootste blockchain hackathon ter wereld plaats: meer dan zestig teams met in totaal zevenhonderd deelnemers. De teams bedachten blockchain-oplossingen voor zeven maatschappelijke en zakelijke thema’s. DUO werkte aan een blockchain-oplossing voor het diplomaregister.

De gemeente Amsterdam organiseerde een hackathon gericht op kans(on)gelijkheid in het onderwijs. De deelnemers zochten nieuwe manieren om kansongelijkheid te signaleren en te verbeteren. Zij maakten daarbij gebruik van open data, beschikbaar gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en DUO.


Schoolprestaties en ouderbetrokkenheid

DUO was aanwezig op een seminar over de manier waarop ouders en scholen leerlingen zo goed mogelijk door het onderwijs proberen te leiden. Onderwerpen die aan bod kwamen waren IQ en schoolprestaties, de opkomst van lente- en zomerscholen en de effecten hiervan op leerlingen, en de invloed van ouders op schoolprestaties.


Meet up open onderwijsdata

DUO organiseerde vorig jaar een bijeenkomst over open data voor zowel externe als interne partijen, waar duidelijk werd dat de buitenwereld behoefte heeft aan meer open data over onderwijsinstellingen, onderwijsvolgers, onderwijsresultaten en studiefinanciering.

Departementaal datacentrum

Het ministerie van OCW, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en DUO hebben begin 2018 een departementaal data centrum opgericht. De organisaties werken samen bij het verwerken, analyseren en duiden van data. Hierbij zetten ze grote hoeveelheden ruwe data om in concrete, afgebakende informatie. De vraag naar deze informatieproducten neemt al enige jaren toe, zowel vanuit de samenleving als vanuit de politiek.

Door hun krachten te bundelen vergroten CBS, OCW en DUO hun kennis op het gebied van data-analyse en bruikbare dataproducten. In het eerste jaar van zijn bestaan leverde het datacentrum zes projecten op, waaronder een ‘monitor gelijke kansen’ en een vergelijkende analyse van loongegevens van docenten.

Met ingang van dit jaar neemt ook de Inspectie van het Onderwijs deel aan het departementaal datacentrum.

Druk op de knop

Overgewaaid uit de Verenigde Staten is de ‘Blauwe Knop’: Een concept dat uitgaat van het idee dat burgers (en bedrijven) eenvoudig – ‘met één druk op de knop’ – moeten kunnen beschikken over de persoonsgegevens die de overheid van hen beheert.

Manifestgroep

De dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren, dat is het doel van de Manifestgroep, een samenwerkingsverband van uitvoeringsorganisaties waar DUO sinds 2003 lid van is. Doelen die de groep nastreeft zijn onder meer dienstverlening op maat, en ervoor zorgen dat uitvoeringsorganisaties zich gezamenlijk laten horen bij de beleidsdepartementen in Den Haag.

In 2018 heeft DUO onder meer bijgedragen aan projecten rond gemeenschappelijke dienstverlening op locatie, de Blauwe Knop, digitale inclusie en elektronische id. Samen met anderen leden deed DUO mee aan een pilot rond blockchain.

In 2012 stond DUO aan de wieg van het Groningen Declaration Network. Dat netwerk zet zich sindsdien in om internationale studentenmobiliteit te bevorderen door de digitale uitwisseling van studiegegevens te vereenvoudigen. Digitale gegevensuitwisseling biedt zowel studenten als instellingen betrouwbaarheid, snelheid en gemak.

Rijksbrede Benchmark Groep

In de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep), opgericht in 2002, werken op dit moment 41 dienstverlenende organisaties in de publieke sector samen. De leden van de netwerkorganisatie zetten zich in om van elkaar te leren, kijken bij elkaar in de keuken en vergelijken hun prestaties. Zo houdt de RBB Groep jaarlijks een rijksbrede benchmark waaraan DUO vanaf het begin heeft meegedaan.

Om kennis en inzichten verder te delen, hebben de deelnemers platforms opgezet rond bepaalde thema’s. In het bijzonder gaat het om audit- en accountantsdiensten, dienstverlening, documentaire informatievoorziening, finance, human resource, innovatie, informatievoorziening, planning en control, en risicomanagement. DUO heeft het afgelopen jaar actief bijgedragen aan tientallen netwerkvragen van andere RBB-organisaties. Ook heeft DUO meegwerkt aan de voorbereiding van het congres ‘Leren in Uitvoering’ dat gaat over de invloed van technologische ontwikkelingen op het werk van uitvoeringsorganisaties.