De organisatie DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat ook voor enkele andere ministeries werkt. Voor het ministerie van OCW voert DUO een groot aantal onderwijswetten en -regelingen uit. Daarnaast vervult DUO voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) taken voor de Wet Inburgering en voor het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voor het ministerie van Financiën voert DUO werkzaamheden uit op het gebied van examens voor de Wet op het financieel toezicht (Wft). Tot slot voert de organisatie taken uit voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

DUO is gevestigd in Groningen (hoofdkantoor) en in Den Haag, en heeft tien servicekantoren en zeven toetslocaties verspreid over het land.

Wat DUO doet

Wat DUO wil

Voor wie DUO werkt

De missie van DUO

“Wij maken 'leven lang ontwikkelen' mogelijk. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze partners. Dat is onze bijdrage aan een slim, vaardig en creatief Nederland. We zorgen ervoor dat mensen weten waar ze recht op hebben. We doen ons werk goed en kijken steeds waar het beter kan. We hanteren daarbij de volgende kernwaarden: betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en verbindend.
Zo maken we samen onderwijs en ontwikkeling mogelijk.”

Het bestuur van DUO

Een driehoofdig bestuur leidt DUO. Dit bestuur stelt de kaders vast en is verantwoordelijk voor de strategie. Directeuren en managers staan aan het hoofd van de verschillende bedrijfsonderdelen.

Hans Schutte (1968) is sinds maart 2017 als directeur-generaal eindverantwoordelijk voor DUO. Hij is voorzitter van het bestuur en het managementteam van DUO en maakt daarnaast deel uit van het managementteam van het ministerie van OCW. Het bestuur bestaat verder uit plaatsvervangend directeur-generaal Wim Westerbeek (1963) en Rudi Snijders (1967), die vorig jaar toetrad.
Hans Schutte is verantwoordelijk voor de portefeuille Externe betrekkingen en Vernieuwing, Wim Westerbeek voor de portefeuille Financiën en Services, en Rudi Snijders voor de portefeuille Uitvoering.

De leden van het bestuur zijn voor onbepaalde tijd aangesteld in een ambtelijk dienstverband. Geen van hen bekleedde in 2018 nevenfuncties.

Wie DUO adviseert

Als agentschap van het ministerie van OCW heeft DUO een onafhankelijke Raad van Advies. Doel van deze raad is om de samenleving en het onderwijsveld te betrekken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie, om zo de dienstverlening aan onderwijsvolgers en -instellingen continu te verbeteren. De Raad adviseert het bestuur van DUO over onderwerpen als beleidsvorming, bedrijfsvoering, kwaliteit van dienstverlening, en de vernieuwing van processen en systemen. De kennis en ervaring van de leden van de Raad sluiten goed aan op de portefeuilles van de leden van het bestuur. Een eigen secretaris ondersteunt de werkzaamheden van de Raad.


De Raad vergadert minstens drie keer per jaar met het bestuur. Daarnaast hebben de leden directe contacten met zowel het bestuur als de directeuren van DUO, bijvoorbeeld wanneer het bestuur tussentijds om advies vraagt.

De Raad heeft in 2018 onder meer geadviseerd over de volgende onderwerpen: de koers van DUO, de conversie van het systeem studiefinanciering, de afhechting van het programma Kinderopvang, de gevolgen van de Voorjaarsnota 2018 voor DUO, het dienstverleningsconcept, de inning van studieschulden, sturing op het (ICT-)portfolio, en blockchain.