De mensen van DUO

2.534


Totaal aantal medewerkers

47,1 jaar


Gemiddelde leeftijd (was 47,6 jaar in 2017)

47,5%


Vrouwen

52,5%


Mannen

1.064


Medewerkers in deeltijd

2.323


Voltijdsarbeidsplaatsen

'Kom werken bij DUO'

Het werk dat DUO dagelijks doet kan niet zonder ict, wordt in hoge mate bepaald door ict. Op allerlei plekken in de organisatie werken ze: de architecten, bouwers, ontwikkelaars, testers, analisten, ops-engineers, Java developers… DUO is, zoals dat heet, ict-driven. Met grote regelmaat is de organisatie dan ook op zoek naar ict-talent. Omdat dit talent vaak schaars is, heeft DUO vorig jaar meerdere initiatieven ontplooid om goede ict-medewerkers te vinden, of te behouden – juist voor moeilijk te vullen vacatures. Dit gebeurde binnen een rijksbrede wervingscampagne.

Rijksbreed samenwerken

Om Noord-Nederland te promoten als aantrekkelijke regio – én om ict-vacatures te vervullen bij DUO – zijn het Rijks ICT Gilde, I-Interim Rijk en DUO vorig jaar meer gaan samenwerken.

Het Rijks ICT Gilde (RIG) is een onderdeel van de rijksoverheid dat voor verschillende opdrachtgevers aan complexe ict-vraagstukken werkt, vooral op het gebied van cloud, data, security en software development. Daarnaast werkt het RIG in vakgerichte communities samen met overheid, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

I-Interim Rijk is een organisatie die landelijke overheidsorganisaties ondersteuning biedt bij ict-vraagstukken door interim-professionals in te zetten.

Van extern naar intern

Op gezette tijden heeft DUO veel gebruik gemaakt van extern ict-personeel, voornamelijk op moeilijk vervulbare vacatures. Vorig jaar is de organisatie begonnen externe contracten waar mogelijk om te zetten in interne. Deze ‘verambtelijking’ is niet alleen voordeliger, het biedt de organisatie ook meer zekerheid voor de langere termijn.

Actief werven

Omdat ict-personeel schaars is, is een personeelsadvertentie in de krant niet meer genoeg om medewerkers te werven. DUO zet daarom een breed scala aan middelen in om mensen enthousiast te maken voor de organisatie en zijn openstaande ict-functies. Hieronder de belangrijkste initiatieven.

Mobiliteit

DUO stimuleert de mobiliteit onder medewerkers: het draagt bij tot een gezonde bedrijfsvoering, leidt tot beter inzetbare medewerkers en vergroot het werkplezier.

Over het hele jaar werkten er gemiddeld 2.420 mensen bij DUO. Daarvan veranderden er 258 van werkplek: dat is een kleine 11 procent. Verder waren er 97 medewerkers die DUO verlieten, waarvan 26 gebruik maakten van een regeling om eerder te stoppen met werken. Met dit uitstroompercentage van 4 procent komt de totale mobiliteit op bijna 15 procent.

Daarnaast verwelkomde DUO ook nieuwe collega’s: in totaal kwamen er vorig jaar 325 nieuwe medewerkers binnen. Kijk wat DUO deed om te zorgen dat de nieuwelingen zich snel op hun plek voelden.

Een groeiend aantal medewerkers is actief bezig met de eigen loopbaan en investeert in de eigen ontwikkeling. DUO stimuleert hun mobiliteit door diverse loopbaanactiviteiten aan te bieden of te organiseren.

Zo doet DUO mee aan Lef'L Up!, een (om)scholingsprogramma van het samenwerkingsverband Noorderlink, dat zich richt op mbo-geschoolde medewerkers wier werk in de (nabije) toekomst verdwijnt of verandert, en voor medewerkers die zich willen blijven ontwikkelen.


Om de ontwikkeling van eigen personeel te stimuleren stelt DUO ieder jaar een bedrag beschikbaar voor opleiding en scholing. In 2018 was dit budget ruim € 3.394.000, -.

258


Medewerkers veranderden van werkplek

324Nieuwe medewerkers

a, b, c, ict

DUO wil mensen de kans geven zich te ontwikkelen. Om eigen medewerkers om te scholen voor ict-functies, én om nieuwe medewerkers te werven en bij te scholen, biedt de organisatie zelf ict-opleidingen aan – indien mogelijk met eigen docenten en lesmateriaal. Startersklasjes, masterclasses en training-on-the-job leiden op tot tester, ontwerper, beheerder of Java-programmeur.

In 2018 zijn 22 medewerkers zo met een nieuwe baan in ict begonnen. De ervaring leert dat de meesten van hen doorstromen binnen hun vakgebied.

Stages

Met zijn missie in het achterhoofd – samen onderwijs en ontwikkeling mogelijk maken – biedt DUO studenten de gelegenheid stage te lopen of onderzoek te doen. Met extra aandacht voor stages, zoals de ‘week van de stage’, een introductiemiddag voor stagiairs en aandacht voor hun verhalen op intranet, wil DUO de afstand tussen stagiairs en de rest van de organisatie verkleinen.


Het afgelopen jaar bood DUO 84 stagiaires een stageplek, zowel op het Groninger hoofdkantoor als in Den Haag. Van de stagiairs waren er 22 afkomstig van het mbo, 57 van het hbo en vijf van de universiteit. Het ging om afstudeerstages, onderzoekstages en meewerkstages. Daarnaast stelde DUO vijf werkervaringsplekken beschikbaar. Tot slot werkte de organisatie mee aan meerdere rondleidingen en snuffelstages van scholieren.


Alle stagiairs en mensen op werkervaringsplaatsen kunnen gebruik maken van de workshops en cursussen die DUO aanbiedt, bijvoorbeeld op het gebied van presentatietechnieken. Daarnaast kunnen zij beroep doen op coaching en begeleiding bij hun onderzoek.


De stagiairs hielden zich bezig met opdrachten op het gebied van marketing en communicatie, facility management, serious games, doorstroom, internationalisering, digitalisering, studentenmobiliteit, bedrijfseconomie en software engineering.

In één geval leidde een stage tot een vaste aanstelling.

Fit en fiets

DUO biedt medewerkers voordelige abonnementen aan voor de sportschool. Hiervan maakten vorig jaar 725 mensen gebruik. Er zijn 984 medewerkers die op de fiets naar het werk gaan.


Tachtig medewerkers van DUO deden mee met het Low Car Diet, een duurzame mobiliteitscampagne voor organisaties uit heel Nederland. Het doel is om mensen in dertig dagen zoveel mogelijk kilometers te laten reizen met een duurzaam vervoermiddel of kilometers te besparen door thuiswerken of telefonisch vergaderen. De medewerkers van DUO legden ruim 37.500 duurzame kilometers af, bespaarden daarmee 0,3 ton CO², legden 17 procent minder kilometers af met de auto, en reisden 8 procent schoner. Door deel te nemen aan de wedstrijd bespaart DUO mobiliteitskosten en vermindert de uitstoot van CO2, en zijn er gezondheidsvoordelen.

Namens de medewerkers, de OR

De vijftienkoppige ondernemingsraad (OR) ziet erop toe dat het management de belangen van de medewerkers voldoende laat meewegen bij de besluitvorming rond ontwikkelingen die DUO aangaan. In 2018 heeft het medezeggenschapsorgaan zich met diverse onderwerpen bezig gehouden, soms organisatiebreed, soms op afdelingsniveau, en soms zelfs op functieniveau.

Jong DUO

Jong DUO is een netwerk voor medewerkers onder de 38. Het organiseert maandelijks activiteiten die bijdragen aan het vergroten van netwerken, de eigen ontwikkeling van de leden, en het werken bij DUO. Vorig jaar brachten de leden een tweedaags studiebezoek aan politiek Den Haag, en waren er lezingen over regie op de eigen loopbaan en de relatie tussen sport en werk.

Ziek zijn

Bij de hele rijksoverheid steeg het ziekteverzuim vorig jaar een beetje en DUO is geen uitzondering. Het totale ziekteverzuim steeg tot 5,6 procent; dat is 0,4 procent meer dan het jaar daarvoor. Het kort verzuim (korter dan acht dagen) steeg met 0,2 procent tot 1,1. Het middellang verzuim (acht tot tweeënveertig dagen) was 0, 8 procent, een stijging van 0,1. Het lang verzuim (meer dan zes weken), ten slotte, steeg met 0,2 naar 3,7 procent.